Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε τον Ιβάν Σαββίδη (BINTEO)

Ιερουσαλήμ, 14.04.2016


Τήν Πέμπτην, 1ην/14ην Ἀπριλίου 2016, ὁ κ. Ἰβάν Σαββίδης μετά μικρᾶς συνοδείας Αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τόν κ. Σαββίδην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τόν κ. Σαββίδην περί τοῦ θρησκευτικοῦ καί πολιτιστικοῦ ἔργου, τό ὁποῖον ἐξασκεῖ τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ὡς ἐκπρόσωπος ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων, Ἑλλήνων, Ρουμάνων, Ἀράβων, Οὐκρανῶν καί λοιπῶν Ὀρθοδόξων ἐθνῶν.

Εἰς τήν διαφύλαξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν φύλακες Ἁγιοταφῖται Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἐνίοτε ἐμαρτύρησαν ὡς μάρτυρες τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ὡς ὁ μαρτυρικῶς τελειωθείς εἰς τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ Ἅγιος Φιλούμενος καί ὁ δολοφονηθείς ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Χοζεβᾶ Ἀρχιμανδρίτης Γερμανός.

Τόν κ. Σαββίδην ἐτίμησεν ὁ Μακαριώτατος διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ἐμπράκτου ἀγάπης καί ὑποστηρίξεως αὐτοῦ πρός τό Πατριαρχεῖον, ὡς ἐφάνη εἰς τήν δωρεάν αὐτοῦ πρός τήν βιβλιοδέτιδα μοναχήν Δανιηλίαν, ἐγκαινιάσασαν τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Πατριαρχείου βιβλιοδετεῖον ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν.


Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Σαββίδην ὡραιοτάτην εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Ζητήσας καί πάλιν τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ κ. Σαββίδης, ἀνεχώρησε μετά τῆς συνοδείας τοῦ Τελετάρχου καί Παραδραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου καί τῆς μοναχῆς Δανιηλίας διά τήν προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Γολγοθᾶν καί ἐν συνεχείᾳ τήν ἐπίσκεψιν εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν τῇ συνοδείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς μοναχῆς Δανιηλίας.

 Δείτε το Βίντεο της επίσκεψης:
 Αναδημοσίευση της ανακοινωσης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων από: arxon.gr