Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

Χειμάρα: Παράνομη αφαίρεση τίτλων ιδιοκτησίας από 123 ελληνικές οικογένειες στις Δρυμάδες


Τη διαδικασία αφαίρεσης των τίτλων ιδιοκτησίας όλων των αγροτεμαχίων από 123 ελληνικές οικογένειες στο παλιό χωριό Δρυμάδες άρχισε πρόσφατα η αλβανική Κυβέρνηση με την προοπτική η ίδια διαδικασία να συνεχιστεί και στα υπόλοιπα χωριά της Χιμάρας. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία του Κόμματος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκπροσωπεί την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, μέρος της "ιδιοκτησιακής γενοκτονίας" που εφαρμόζει η αλβανική Κυβέρνηση στην περιοχή. Απ' ό,τι φαίνεται, όμως, το αλβανικό Κράτος στη βιασύνη του να "εξοντώσει οικονομικά" την εθνική ελληνική μειονότητα στη Χιμάρα παραβιάζει την ίδια του τη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, η αλβανική Κυβέρνηση για την αφαίρεση των τίτλων ιδιοκτησίας χρησιμοποιεί ως νομική βάση τους νόμους 7501 "Περί Αγροτικής Γης" και 9948 "Περί Ελέγχου Τίτλων Ιδιοκτησίας", οι οποίοι είναι νόμοι γενικού δικαίου. Όσοι έχουν στοιχειώδεις νομικές γνώσεις γνωρίζουν πως οι νόμοι αυτοί δεν υπερέχουν του Αστικού Κώδικα της Αλβανίας (Kodi Civil i Shqiperise), επομένως η εφαρμογή τους περιορίζεται ή παύει όταν οι νόμοι αυτοί έρχονται σε σύγκρουση με το Σύνταγμα της χώρας ή τον Αστικό Κώδικα.


Που βρίσκεται λοιπόν η σύγκρουση της διαδικασίας ακύρωσης των τίτλων ιδιοκτησίας με τον Αστικό Κώδικα της Αλβανίας;
 
Ας υποθέσουμε πως με βάση το νόμο 7501 η διαδικασία έκδοσης των τίτλων ιδιοκτησίας των 123 οικογενειών την τριετία 1992-94 ήταν παράτυπη, όπως ισχυρίζεται η αλβανική Κυβέρνηση. Τι προβλέπει ο Αστικός Κώδικας της Αλβανίας;

- Άρθρο 168 ΑΚ: "Το Πρόσωπο που κέρδισε ένα αντικείμενο σε καλή θέληση με βάση μια νομική διαδικασία και που δεν εμποδίζεται από το νόμο γίνεται ιδιοκτήτης του αντικειμένου, εάν το κατέχει χωρίς διακοπή για πέντε χρόνια όταν πρόκειται για κινητό αντικείμενο και για δέκα χρόνια όταν το αντικείμενο είναι ακίνητο..." ("Personi që ka fituar me mirëbesim një send, në bazë të një veprimi juridik për kalimin e pronësisë dhe që nuk është i ndaluar nga ligji, bëhet pronar i këtij sendi, pas një posedimi të pandërprerë prej pesë vjetësh kur sendi është i luajtshëm dhe prej dhjetë vjetësh kur ai është i paluajtshëm"...).

Δηλαδή, με βάση το άρθρο αυτό του Αστικού Κώδικα της Αλβανίας που υπερέχει του νόμου 7501, ήδη από το 2004 η ιδιοκτησία πάνω στα κτήματα αυτά είναι νόμιμη από τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες τους δεν γνώριζαν πως η έκδοση των τίτλων ήταν παράτυπη.

- Και συνεχίζει το άρθρο 168 του ΑΚ: "Όταν η κατοχή (της ιδιοκτησίας) δεν έχει γίνει σε καλή θέληση, οι προθεσμίες κατοχής διπλασιάζονται". ("Kur posedimi nuk është me mirëbesim, afatet e posedimit të pandërprerë dyfishohen. Posedimi konsiderohet i pandërprerë edhe kur fituesi i sendit ia ka dhënë posedimin një personi tjetër. Nuk mund të fitohet me parashkrim fitues një send që është pronë publike e patjetërsueshme").

Δηλαδή και στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες γνώριζαν πως η έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας με βάση το νόμο 7501 ήταν παράτυπη τότε με βάση το άρθρο 168 του Αστικού Κώδικα γίνονται νόμιμοι ιδιοκτήτες της γης ύστερα από 20 χρόνια κατοχής της ακίνητης περιουσίας. Επομένως από το 2014 οι 123 οικογένειες είναι νομίμως ιδιοκτήτες της γης τους.
- Το άρθρο 169 του Αστικού Κώδικα προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη νομική κάλυψη στους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων καθώς αναφέρει: "Το πρόσωπο που είχε στην κατοχή του ήσυχα και χωρίς διακοπή και συμπεριφερόταν ως ιδιοκτήτης για 20 χρόνια σε μια ακίνητη περιουσία γίνεται ιδιοκτήτης αυτής της περιουσίας". ("Personi që ka poseduar qetësisht e pa ndërprerje, duke u sjellë sikur të ishte pronar për njëzetë vjet në një pronë të paluajtshme, bëhet pronar i saj").

Δηλαδή ακόμη και στην περίπτωση που οι 123 οικογένειες δεν είχαν καθόλου τίτλους ιδιοκτησίας αλλά κατείχαν τα αγροτεμάχια για τουλάχιστον 20 χρόνια από το έτος 2014 δικαιούνται νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας με βάση το άρθρο 169 του Αστικού Κώδικα (χρησικτησία).

Η απουσία κράτους Δικαίου, το διεφθαρμένο δικαστικό σύστημα και η έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων της εθνικής ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας είναι οι κύριοι λόγοι που η Αλβανία έχει επανειλημμένα αποτύχει να εκκινήσει τη διαδικασία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παράνομη πράξη αφαίρεσης των τίτλων ιδιοκτησίας των 123 ελληνικών οικογενειών στις Δρυμάδες είναι χαρακτηριστικό δείγμα γραφής αυτής της πολιτικής της αλβανικής Κυβέρνησης.
Ο Εκσκαφέας

Πηγή: himara.gr